TASHEVA, I.; PETROV, I.; PAVLOVA, S.; GROZDINSKI, L.; STANKOV, Z. Endovascular treatment of a patient with Takayasu arteritis. Rheumatology (Bulgaria), v. 27, n. 4, p. 42-48, 1 jan. 2020.