СПИСАНИЕ РЕВМАТОЛОГИЯ : ПУБЛИКУВАНЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА СП. "РЕВМАТОЛОГИЯ"

Ръкописите се оформят като стандартни машинописни страници (30 реда, 60 знака) с достатъчен интервал между редовете и се предават на магнитен носител и 2 разпечатки.
Обемът на предлаганите публикации приблизително е до 7 ст. м. с. за оригинални статии; до 15 ст. м. с. за обзори и до 5 ст. м. с. за реферати на статии, рецензии, научни съобщения и др.
Под имената на авторите се посочва местоработата им, обозначена с цифров индекс.
Всяка статия и всеки литературен обзор са придружени от резюме в обем до 15 реда, в което се посочват: цел и обект на изследването, основни данни за методиката, резултати и изводи, както и от ключови думи.
На английски език се превеждат заглавието, местоработата, резюмето, ключовите думи, а имената на авторите се транскрибират.
Научните статии включват обособени раздели: "Материал и методи", "Резултати", "Обсъждане" и "Изводи".
Библиографията се подрежда по азбучен ред на фамилията на първия автор; източниците на кирилица предшестват тези на латиница. Изписването на всеки източник да бъде на нов ред с арабска номерация. Данните се оформят по следния начин:
Статии: Автор(и). Заглавие на статията. − Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), том (volumen), година, номер на книжката, страници (от-до). Пример: Yakub, Y. N., R. B. Freedman et R.C. Pabico. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. − Nephron, 27, 1981, № 1, 197-201.
Публикации от сборник: Автор(и). Заглавиe. − В: (за латиница. − In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието, редактори. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson, A. H. Evaluation of the transplant recipient. − In: Handbook of Kidney Transplantation. 2nd ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 1996, 109-122.
Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Шейтанов, Й. Системни васкулити. С., ЦИМ, 1997, 8-11.
Ако авторите са до трима, се изписват фамилията и инициалите на първия автор, инициалите и фамилията на останалите автори. Когато авторите са повече от трима, след името на първия се пише "и др." (за латиница − „et al."). При цитиране на български източници да се изброяват имената на всички автори. Позоваванията на библиографските източници в текста се правят с цифровото им обозначение в квадратни скоби.
Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се представя със съответни заглавия и легенди на български език. Снимките трябва да бъдат с добро качество за възпроизвеждане.
Всеки ръкопис се придружава от авторска декларация, че материалът не е публикуван досега, освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява.
Заедно с предложения материал се предават име и пълен адрес с телефон и e-mail на отговорния автор за осъществяване на контакт.
Материалите се изпращат на един от двата адреса:

За сп. "Ревматология"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" № 1, 1431 София
952-05-09

Редакция на списание "Ревматология"
Клиника по ревматология
ул. "Урвич" № 13, 1612 София
958-29-25