РЕВМАТОЛОГИЯ : 2018 : БРОЙ 2

ОБЗОРИ
Ц. Георгиев, М. Иванова, Р. Стоилов. Клинични методи за оценка на пациенти с гонартроза    3
Д. Димов. Полимиалгия ревматика – сегашно състояние на терапевтичния проблем

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Ц. Георгиев, М. Иванова, Ц. Великова, Е. Куртева, М. Пенков, А. Милошов, Р. Стоилов. Корелации между магнитнорезонансната находка и серумните нива на хрущялен олигомерен матриксен протеин при пациенти с гонартроза: крос-секционно проучване
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов, Г. Петрова. Проспективно проучване на качеството на живот и болестната активност на пациенти с ревматоиден артрит, лекувани със синтетични болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти за период от една година

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Д. Фердинандов, Р. Стоилов. Клиничен случай на пациент с анкилозиращ спондилит и фрактури с множествена локализация, при установен аденом на паращитовидната жлеза

 

CONTENTS

REVIEWS
Tz. Georgiev, М. Ivanova, R. Stoilov. Clinical methods to evaluate patients with knee osteoarthritis
D. Dimov. Polymyalgia rheumatica – the present state of the therapeutic problem

ORIGINAL ARTICLES
Tz. Georgiev, M. Ivanova, T. Velikova, E. Kurteva, M. Penkov, A. Miloshov, R. Stoilov. The relation of MRI-detected structural damage and serum levels of cartilage oligomeric matrix protein in patients with knee osteoarthritis: a cross sectional study
Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, R. Stoilov, G. Petrova. Prospective study of the quality of life and disease activity of patients with rheumatoid arthritis treated with conventional synthetic disease-modifying
antirheumatic drugs over one year

CASE REPORTS
Vl. Boyadjieva, N. Stoilov, D. Ferdinandov, R. Stoilov. A case report of a patient with ankylosing spondylitis and multiple fractures, diagnosed with parathyroid adenoma

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2018 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2018 : БРОЙ 1

 


 

PDFСПИСАНИЕ РЕВМАТОЛОГИЯ : СЪДЪРЖАНИЕ : 2018 : БРОЙ 2 : Свали в PDF формат
PDFRHEUMATOLOGY : CONTENT : 2013 : ISSUE 2 : Download PDF

 

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2017 : БРОЙ 4

ОБЗОРИ
В. Прокопиев. GUNA нискодозирани цитокини – един съвременен подход в ревматологията с доказана ефикасност и безопасност
Н. Чилингирова, Н. Чилингиров. Странични ефекти от лекарственото лечение при рак на белия дроб
Д. Димов. Полимиалгия ревматика – сегашно състояние на диагностичния проблем
Н. Чилингирова, Н. Чилингиров. Фармакогеномика и лекарствена резистентност в онкологията

 

CONTENTS

REVIEWS
V. Prokopiev. GUNA Low Dose cytokines: a modern approach in rheumatology with proved efficacy and safety
N. Chilingirova, N. Chilingirov. Therapy related side effects in the treatment of lung cancer
D. Dimov. Polymyalgia rheumatica: the present state of the diagnostic problem
N. Chilingirova, N. Chilingirov. Pharmacogenetics and drug resistance in oncology

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2017 : БРОЙ 4

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2017 : БРОЙ 2-3

Р. Стоилов, Р. Рашков, Зл. Коларов, Ат. Баталов, С. Монов, Ив. Шейтанов, Л. Маринчев, Б. Опаранов, Д. Янева, Б. Борисов. Допълнение на консенсуса на БНДР за лечение на ревматоиден артрит


ОБЗОРИ
Г. Василев, М. Иванова, Р. Стоилов, Д. Кюркчиев. Мезенхимни стволови клетки в патогенезата на ревматоидния артрит

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Г. Петрова, С. Стефанов, Р. Стоилов. Съвременни методики за оценка на здравнообусловеното качество на живот при пациенти с ревматоиден артрит

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Е. Красимирова, К. Тумангелова-Юзеир, Е. Иванова-Тодорова, Г. Василев, Ц. Великова, Д. Калинова, Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов, Р. Рашков, Д. Кюркчиев. Склеродерма-специфични автоантитела при пациенти с прогресивна системна склероза и атипичен ход на протичане на болестта – клинични случаи
А. Буева, Ст. Стефанов, М. Ганева. Бъбречна амилоидоза при дете с фамилна средиземноморска треска

 

CONTENTS

R. Stoilov, R. Rashkov, Zl. Kolarov, At. Batalov, S. Monov, Iv. Sheitanov, L. Marinchev, B. Oparanov, D. Yaneva, B. Borisov. Addendum to BSSR consensus on the treatment of rheumatoid arthritis

REVIEWS
G. Vasilev, M. Ivanova, R. Stoilov, D. Kyurkchiev. Mesenchymal stem cells in pathogenesis of rheumatoid arthritis

ORIGINAL ARTICLES
Vl. Boyadjieva, N. Stoilov, G. Petrova, S. Stefanov, R. Stoilov. Modern methods for assessing health-related quality of life in patients with rheumatoid arthritis

CASE REPORTS
E. Krasimirova, K. Tumangelova-Yuzeir, E. Ivanova-Todorova, G. Vasilev, Ts. Velikova, D. Kalinova, Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, R. Stoilov, R. Rashkov, D. Kyurkchiev. Scleroderma-specific autoantibodies in patients with systemic sclerosis and atypical clinical course – case reports
A. Boueva, St. Stefanov, M. Ganeva. A clinical case of renal amyloidosis in a child with familial Mediterranean fever

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2017 : БРОЙ 2-3